מהי רשלנות רפואית

הגדרה של המונח המשפטי רשלנות רפואית

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
מימוש זכויות רפואיות. מקור: ויקיפדיה. באדיבות Michael-Lammey-US-Navy-photo-by-Jhi-Scott

מהי הגדרתו של המושג רשלנות רפואית ?


הגדרה של "רשלנות רפואית" : רשלנות רפואית היא מונח המתאר מעשה או מחדל של גורם המעניק שירות רפואי (למשל רופא או פסיכולוג), אשר חורג באופן בו הוא פועל בטיפולו הרפואי בעשייתו או במחדלו מאמת מידה סבירה המקובלת בתחום זה, שאדם אחר שהיה מעניק את הטיפול הרפואי היה מעניק או לא מעניק באותה סיטואציה, באופן אשר גורם באופן סיבתי לנזק רפואי או מוות של המטופל.  

רכיבי העוולה בכלל ובפרט עוולת הרשלנות הרפואית כוללות מספר רכיבים:
1. קיימת חובה כלשהי של הגורם המטפל כלפי הניזוק
2. חובה זו הופרה בין על ידי התנהגות אקטיבית או מחדל
3. נגרם נזק לאדם שקיבל (או לא קיבל) את הטיפול
4. קשר סיבתי- הנזק שנגרם למטופל (הניזוק) נוצר בשל הטיפול הרפואי הלקוי שבניגוד לחובת הגורם המטפל

הגדרתה של רשלנות רפואית אינה מעוגנת בדין הכללי בקודקס חקיקתי אזרחי כלשהו אלא זוכה לעיגון בפוקדת הנזיקין הישראלית. הדין הישראלי נטע יסודות להגדרת רשלנות רפואית בהתאם להגדרתה של רשלנות בכלל בעולם המשפט וכפי שמקובל בשיטת המשפט האנגלו-אמריקאי, תכולתה של עוולת הרשלנות הרפואית נגזרת מהלכות משפטיות ותקדימים מחייבים של בתי המשפט הישראלים.

הגדרת הרשלנות כבסיס למושג רשלנות רפואית : יחד עם, חרף קביעה ישירה ומוסדרת סטוטורית באשר למהות "רשלנות רפואית" ניתן להבין מה גדרי הבסיס של עוולת הרשלנות בכלל ובפרט בהתאם לכך של המונח המשפטי "רשלנות רפואית" בפרט, כנגזר מלשון פקודת הנזיקין {נוסח חדש} סעיף 35 וסעיף 36.

דילוג לתוכן