עלייה של כ-3% בהכנסות ובהוצאות משקי הבית

ההוצאה הגדולה של משקי הבית: דיור ועל תחבורה ותקשורת.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

ב-2014 הייתה עלייה של כ-3% בהכנסות ובהוצאות משקי הבית. ההוצאה הגדולה: דיור ועל תחבורה ותקשורת.

מנתוני הלמ"ס המתפרסמים עולה כי הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית הם מדדים בסיסיים המשקפים רמת חיים. ב-2014 הייתה עלייה של כ-3% הן בהכנסות והן בהוצאות החודשיות של משקי הבית בהשוואה לשנה הקודמת. ההוצאה הגדולה ביותר של משקי הבית היא על דיור ועל תחבורה ותקשורת. הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית הם מדדים בסיסיים המשקפים רמת חיים.

מבחינת חלוקת ההכנסות בהשוואה לשנה הקודמת, הכנסתם של שני העשירונים העליונים (החמישון העליון) מסך ההכנסות עלתה, ואילו הכנסתם של שני העשירונים התחתונים (החמישון התחתון) ירדה. פערי ההכנסות בין העשירון העליון לתחתון גבוהים הרבה יותר מפערי ההוצאות.

גם השנה חל גידול בבעלות משקי הבית על שירותי תקשורת ומוצרי טכנולוגיה כמו: טלפון נייד, מחשב, טאבלט, מינוי לאינטרנט ועוד.

מן הנתונים שהתפרסמו בדבר נתוני הכנסות והוצאות לכלל משקי הבית בשנת 2014
• ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה (עבודה, הון, קצבאות ותמיכות) הגיעה בשנת 2014 ל-18,329 ש"ח – עלייה ריאלית של 3.0% לעומת השנה הקודמת.
• ההוצאה הכוללת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור, הסתכמה ב-15,053 ש"ח לחודש – עלייה ראלית של 3.3% לעומת השנה הקודמת.
• בהשוואה בין ממוצע ההכנסות וההוצאות, ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית היא 15,149 ש"ח וההוצאה הכספית היא 12,023 ש"ח לחודש.
• 77% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, כ-11% בקצבאות ותמיכות והיתר בהון, פנסיות וקופות גמל.
נתוני הוצאות, הכנסות וחלוקת הכנסות לפי עשירונים
• ההוצאה הכספית של משקי הבית בשלושת העשירונים התחתונים גבוהה מההכנסה נטו שלהם.
• מדד ג'יני למדידת אי-שוויון בחלוקת הכנסות בין משקי הבית לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית, עלה בשנת 2014 ועמד על 0.370 נקודות.
• הפערים בין העשירון העליון לתחתון בהכנסות הכספיות נטו גבוהים הרבה יותר מהפערים בהוצאות הכספיות (העשירון העליון מכניס פי 8.1 מהעשירון התחתון ומוציא פי 2.5 מהעשירון התחתון).
• ההכנסה הכספית נטו של שני העשירונים העליונים מהווה 39.4% מסך הכנסות משקי הבית, בהשוואה ל-6.5% בשני העשירונים התחתונים ול-54.1% בעשירוני הביניים (עשירונים 3 עד 8).
• מספר המפרנסים הממוצע למשק בית – 1.5, בחמישון התחתון – 0.9 ובחמישון העליון – 1.7
• יותר מרבע מסך ההוצאה של החמישון התחתון (25.9%) הייתה על מזון והלבשה והנעלה, בהשוואה לפחות מחמישית (16.7%) בחמישון העליון.
הכנסות והוצאות חודשיות לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית
• במשק בית שבראשו שכיר, ההוצאה הכספית היא 13,111 ש"ח לחודש וההכנסה הכספית נטו – 17,126 ש"ח לחודש.
• במשק בית שבראשו עצמאי, ההוצאה הכספית היא 14,446 ש"ח לחודש וההכנסה הכספית נטו – 17,320 ש"ח לחודש.
• במשק בית שבראשו אדם לא עובד, ההוצאה הכספית היא 7,087 ש"ח לחודש וההכנסה הכספית נטו – 7,398 ש"ח לחודש.

בעלות על מוצרים בני קיימה
• ל-96.1% ממשקי הבית בישראל יש לפחות טלפון נייד אחד.
• ל-81.3% ממשקי הבית יש מחשב, ל-36.2% יש טאבלט ו-72.1% מחוברים לאינטרנט.
ל-34.0% ממשקי הבית יש מתקן לטיהור מים בביתם. בעשירון העליון ל-43.9% ממשקי הבית יש מתקן לטיהור מים בהשוואה ל-11.5% ממשקי הבית בעשירון התחתון.

דילוג לתוכן