ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל בהשוואה לOECD

מה מקומה של ישראל לגבי ההוצאה עבור חינוך לילדיה ביחס למדינות הOECD ?

רבות דובר באשר להיקף ההוצאה הלאומית על חינוך ילדי ישראל והתוצאות שמניבה מערכת החינוך עקב השקעה זו. מה מקומה של ישראל בהשוואה בינלאומית ביחס להוצאות של מדינות אחרות? מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל בהשוואה בינלאומית עולה  כי ישראל מוציאה באופן משמעותי יותר בהשוואה למדינות הOECD. עוד עולה כי ההוצאה הציבורית במימון של ההוצאה לחינוך בישראל בשנת 2016 (ללא חינוך קדם-יסודי) היה 81%, וזאת דומה לממוצע מדינות ה- OECD-82%.כך מתחוור מן הנתונים שפורסמו כי בשנת 2016 ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך בישראל היוותה  6.9% מהתמ”ג, וזאת ביחס להוצאה הלואמית לחינוך במדינות הOECD שהייתה 5.7%.

חלקן של הוצאות המגזר הממשלתי לחינוך מכל הוצאות המגזר הממשלתי בישראל היה 12.9% – גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD – 10.8%. חלקן של הוצאות המגזר הממשלתי לחינוך יסודי, על-יסודי ומכינות קדם-אקדמיות מתוך כלל הוצאות המגזר הממשלתי בישראל היה 10.6%, שיעור גבוה משמעותית מהממוצע במדינות ה- OECD – 7.9%. לעומת זאת, חלקן של הוצאות המגזר הממשלתי לחינוך על-תיכון וחינוך גבוה מסך כל הוצאות המגזר הממשלתי בישראל עמד על 2.3%, נמוך מהממוצע של מדינות החברות ב-OECD – 2.9%.

מהפרסום עולה גם כי במה שנוגע לאקדמיה, בישראל מימון החינוך הגבוה ממקורות פרטיים בישראל מגיע ל-44%, אחוז זה גבוה מהממוצע במדינות המגיע ל- OECD – 35%. בחינוך על-תיכון וחינוך גבוה מימון ממקורות פרטיים נפוץ יותר ומגיע ל-44.0% בישראל, גבוה מהממוצע של מדינות ה-OECD  35.2%  ונמוך יותר מבאנגליה (71.1%) מארצות הברית (65.4%) ומאוסטרליה (60.5%). לעומת זאת, באוסטריה ובנורווגיה המימון הפרטי נמוך במיוחד (6.4% ו-6.9%, בהתאמה).

השכר אחראי על רוב ההוצאה לחינוך

מן הממצאים עולה גם כי בישראל חלקה של התמורה לעבודה (שכר והוצאות נלוות) מתוך ההוצאה השוטפת היה מהגבוהים במדינות ה-OECD, בכל דרגי החינוך.השוואת סוגי ההוצאה מראה כי במוסדות חינוך יסודי, על-יסודי ומכינות קדם-אקדמיות בישראל, חלקה של התמורה לעבודה מתוך ההוצאה השוטפת היה 82%, גבוה מעט מהממוצע במדינות ה-OECD 78%. הנתונים על סך התמורה לעבודה כוללים גם שכר עובדים שאינם מורים ואומדן ערך הפנסיה התקציבית של עובדים בממשלה. במוסדות חינוך יסודי, על-יסודי ומכינות קדם-אקדמיות, חלקה של ההוצאה להשקעה בנכסים קבועים מתוך סך ההוצאות בישראל (9%) היה גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD (8%).

מן הנתונים עוד עולה כי ההוצאה הציבורית במוסדות חינוך בישראל לרבות מלגות מחיה לסטודנטים, הגיעה בשנת 2016 ל-5.0% מהתמ”ג, שיעור משמעותי יותר בהשוואה לממוצע מדינות הOECD- – 4.4%.

השוואת ההוצאה במוסדות חינוך לפי דרג חינוך מראה שבמדינת ישראל ההוצאה הייתה גבוהה בקבוצת מוסדות של חינוך יסודי, על-יסודי ומכינות קדם-אקדמיות – 4.5% מהתמ”ג בהשוואה ל-3.5% במדינות ה-OECD. במוסדות על-תיכון ובמוסדות לחינוך גבוה הייתה ההוצאה מהתמ”ג בישראל 1.4%, שיעור זהה לממוצע מדינות ה-OECD.

חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה לחינוך בישראל הסתכם בשנת 2016 ב-81.0% (תרשים 2, לוח 2).
חלקה של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה הלאומית לחינוך במדינות אחרות נע בין 63% (בצ’ילה) ל-98% (בנורווגיה).
בקבוצת המוסדות של חינוך יסודי, על-יסודי ומכינות קדם-אקדמיות בישראל הגיע אחוז המימון הציבורי בשנת 2016 ל-88.7% – קרוב לממוצע במדינות ה-OECD באותה שנה – 89.7%, ודומה לאחוז המימון הציבורי בהולנד–88.1%.