מהי ההוצאה הפרטית לתלמיד עבור חינוך

נתוני הלמ"ס מגלים: מהי ההוצאה הפרטית לתלמיד עבור חינוך ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חדשות חמותבריאות הילד
הפרעת קשב, ריכוז. היפראקטיביות ADHD. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי צילום: באדיבות המרכז הלאומי האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן CDC

נתוני הלמ"ס מגלים: מהי ההוצאה הפרטית לתלמיד עבור חינוך ?

השכלה הינה גורם יסודי בקידומו החברתי -כלכלי של כל אדם. משקי הבית מנסים להעצים את השכלת ילדיהם באמצעות הזרמת משאבים כספיים לחינוך – מנהותי הלמ"ס המתפרסמים עולה כי בשנת 2012 ההוצאה הממוצעת בחודש עבור שירותי חינוך של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הסתכמה ב-940 ש"ח, לעומת 546 ש"ח בחמישון ההכנסה התחתון. הדבר מקנה לתלמידים ממשקי בית בחמישונים הגבוהים סיכוי גדול יותר להצליח בלימודים בבית הספר ובלימודים גבוהים. כתוצאה מכך קיימים פערים גבוהים מאוד בהישגים הלימודיים של תלמידים בישראל. לדוגמה, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, נמוך באופן משמעותי מהשיעור ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה.

האומדנים מבוססים על נתונים מסקר הוצאות משק הבית ב-2012,  שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסקר מפרטים משקי הבית את ההוצאות לשירותי חינוך, עבור כל פרט ועבור משק הבית כולו. אומדן ההוצאה הפרטית לתלמיד, חושב באמצעות שילוב בין סעיפי הוצאה ברמת הפרט, לבין סעיפי הוצאה ברמת משק הבית.
ההוצאות לחינוך של משקי בית כוללות "סל" הוצאות. חלקן נרשמות באופן ישיר עבור הפרט (התלמיד), וחלקן נרשמות עבור כל הפרטים במשק הבית – תלמידים ושאינם תלמידים. לצורך חישוב הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך, נבנה אומדן המסכם את ההוצאות הישירות לתלמיד, עם החלק היחסי בהוצאות משק הבית המשויכות לתלמיד.
ההוצאות הישירות לתלמיד כוללות: תשלום לבית הספר ותשלום לפעילויות המתקיימות לאחר שעות בית הספר כגון: צהרון, חוגים, שיעורים פרטיים ומבחנים. ההוצאות של משק הבית שאינן ישירות לתלמיד – אומדן הוצאה משויכת לתלמיד, מחושבות באמצעות חלוקה של הוצאות משק הבית לשירותי חינוך (לדוגמה: רכישת ספרים ומחברות, כלי כתיבה, מחשב וציוד נלווה, שירותי אינטרנט ומינוי לספרייה) בין הפרטים השונים במשק הבית.
מיזוג האומדנים עם נתונים על התלמיד/ה ועל בית הספר בו למדו, ועם מדדים ומשתנים המחושבים בלמ"ס, מספק מידע מפורט על ההוצאה הפרטית לתלמיד לפי דרג חינוך, סוג פיקוח, קבוצת אוכלוסייה, הכנסה של משק הבית ומדד חברתי-כלכלי.

סך ההוצאה הפרטית לתלמיד והרכבה
ב-2012 ההוצאה הפרטית לתלמיד של משקי בית עמדה על 326 ש"ח בממוצע בחודש . 75% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד – תשלום לבית הספר (37.4%) ותשלום לפעילות לאחר שעות בית הספר (37.4%). 25% מהסכום הוצא כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך – אומדן הוצאה משויכת לתלמיד .

לסיכום, מן הפרסום עולה כי:
הוצאה פרטית לתלמיד , ב-2012 : ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 326 ש"ח בממוצע בחודש. 75% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-25% מהסכום כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך.
• ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 4, מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון – 657 ש"ח, ו-163 ש"ח, בהתאמה.
• התשלום לבית הספר היווה יותר ממחצית מסך ההוצאה הפרטית לתלמיד (52.5%) של משקי בית בחמישון ההכנסה התחתון, ופחות מרבע מסך ההוצאה הפרטית לתלמיד (23.1%) של משקי בית בחמישון ההכנסה העליון.
• ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים, עמדה על 437 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 398 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי ו-290 ש"ח בפיקוח החרדי, לעומת 124 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

מאפייני הכנסה של משקי בית עם תלמידים
• חלקם של התלמידים הערבים בחמישון ההכנסה התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים – 50.8% לעומת 25.4%, בהתאמה.
• חלקם של התלמידים החרדים בחמישון ההכנסה התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים – 26.5% לעומת 16.1%, בהתאמה.
• יותר ממחצית מהתלמידים בישראל מתגוררים ביישובים שדורגו ברמה חברתית-כלכלית בינונית, רבע – ביישובים שדורגו ברמה נמוכה, ו-13% – ביישובים שדורגו ברמה גבוהה. כ-10% מהתלמידים מתגוררים ביישובים קטנים או ביישובים חסרי מעמד מוניציפלי.

מקורות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2015). הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012, סיכומים כלליים. פרסום מס' 1593. ירושלים: המחבר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2012).
פערים חברתיים-כלכליים. פני החברה בישראל – דוח מס' 5. ירושלים: המחבר.
חלק מההוצאות לחינוך המשותפות לכל משק הבית שויכו לתלמיד על ידי חלוקה שווה במספר נפשות במשק הבית, וחלק מההוצאות (שבהן יש יתרון לגודל) שויכו לתלמיד על ידי חלוקה במספר נפשות תקניות במשק הבית. לרשימה של סעיפי ההוצאה ראו נספח.
ההוצאה החודשית הממוצעת של משק בית עבור שירותי חינוך, תרבות ובידור הסתכמה ב-1744 ₪.
לא כולל הנחות והטבות שאינן כספיות (הכנסות בעין) לתלמידים זכאים.

דילוג לתוכן