מה הקשר בין הדת לרמת שביעות הרצון של האדם מחייו וממצבו הכלכלי ?

נתונים מרתקים חושפים טפח אודות מאפייני הדתיות של הישראלי הממוצע

שי לביא

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
דתות. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. איור:Wiki-vr

נתונים מרתקים חושפים טפח אודות מאפייני הדתיות של הישראלי הממוצע

מהי מידת הדתיות של הישראלי הממוצע ? מה הקשר בין הדת לרמת שביעות הרצון של האדם מחייו וממצבו הכלכלי ?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים חדשנים בדוח" פני החברה הנוכחי שהינו העשירי בסדרת דוחות של הלמ"ס המציגים היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. השנה מתמקד הדוח בדת ובהגדרה עצמית של מידת דתיות. אוכלוסיית ישראל מוצגת על בסיס נתוני 2016-2015 בהיבטים שונים: מאפיינים דמוגרפיים, רווחת האוכלוסייה, רמת חיים, תעסוקה, בריאות, שירותי רווחה, ביטחון אישי, פשיעה ומשפט, חינוך והשכלה, תחבורה ותאונות דרכים, סביבה ועמדות בנושאים שונים.

מן הנתונים שמתפרסמים מתחוור כי :
• נכון לסוף 2016, 75% מהאוכלוסייה בישראל היו יהודים, כ-20% – ערבים וכ-5% – אחרים.
• בקרב היהודים, כ-45% הגדירו את אורח חייהם חילוני, כ-25% – מסורתי, כ-16% – דתי מאוד ודתי ו-14% – חרדי. בקרב ערבים, כ-11% הגדירו את אורח חייהם חילוני, כ-57% – מסורתי וכ-31% – דתי מאוד ודתי.
• כלל אוכלוסיית ישראל צפויה להגיע ל-20.0 מיליון תושבים ב-2065. עיקר השינוי הצפוי להתרחש הוא עלייה בחלקה של האוכלוסייה החרדית מ-11% כיום ל-32% ב-2065.
• שיעור הזכאים לתעודת בגרות בבתי ספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי דומה: 76.9% ו-76.0%, בהתאמה, וגבוה מאוד לעומת הפיקוח החרדי – 33.8% בלבד.
• אחוז הגברים היהודים עם תואר אקדמי נמוך יותר מאחוז הנשים היהודיות בכל מידות הדתיות מלבד אצל חרדים. אחוז הגברים הערבים עם תואר אקדמי גבוה בהרבה מאחוז הנשים הערביות בכל מידות הדתיות.
• יהודים מרוצים מחייהם יותר מערבים. בקרב יהודים, חרדים מרוצים יותר מחייהם וממצבם הכלכלי מיתר האוכלוסייה היהודית למרות שהם מצליחים פחות לכסות את הוצאות החודשיות של משק הבית שלהם.
• 91% מהחרדים תרמו כסף בשנה האחרונה לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים לעומת 60% מהחילונים.
• 46% מהיהודים ו-25% מהערבים יצאו לנופש או לטיול בחו"ל בשנה האחרונה. בקרב היהודים – רק 17% מהחרדים יצאו לנופש או לטיול בחו"ל לעומת כ-60% מהחילונים (פי-3.5).
• 83% מהיהודים בני 20 ומעלה משתמשת באינטרנט לעומת 43% מהערבים. בקרב היהודים: 92% מהחילונים לעומת 40% מהחרדים.
• כ-12% מבני 20 ומעלה הרגישו עניים בשנה האחרונה (כ-630 אלף איש). בקרב יהודים ואחרים, 8% הרגישו עניים (7% בקרב היהודים) ו-31% בקרב הערבים. בקרב היהודים, כ-8% מהחרדים הרגישו עניים בשנה האחרונה ו-7% מהיהודים שאינם חרדים.
• שיעור התעסוקה היה 64.9% בקרב יהודים ו-42.5% בקרב ערבים. בקרב יהודים, שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים נמוך: 41.6% לעומת 75.0% בקרב גברים חילונים. בקרב נשים הפערים מצטמצמים: 59.2% לעומת 67.7%, בהתאמה. בקרב הערבים, 58.1% מהגברים הדתיים עבדו, לעומת 63.7% מהמסורתיים ו-64.5% מהחילונים. בקרב הנשים הערביות, הקשר בין מידת הדתיות ותעסוקה מובהק יותר: 20.2% מהנשים הדתיות עובדות, לעומת 24.5% מהמסורתיות, ו-42.6% מהחילוניות.
• שיעור הסיכון לעוני גבוה פי 3.3 בקרב ערבים מאשר בקרב יהודים. שיעור הסיכון לעוני בקרב יהודים עולה עם העלייה במידת הדתיות.
• שיעור הרשומים הערבים במחלקות לשירותים חברתיים גבוה מאשר שיעור היהודים ואחרים. הנזקקות העיקרית השכיחה ביותר גם אצל יהודים וגם אצל ערבים הייתה 'תפקוד לקוי של הורים או של ילדים/נוער'.
• תוחלת חיים בקרב הערבים נמוכה יותר מאשר בקרב יהודים.
• בקרב גברים שיעור התחלואה בסרטן הערמונית גבוה אצל יהודים פי 1.9 מאשר אצל ערבים, ואילו שיעור התחלואה בסרטן הריאות גבוה פי 1.7 יותר בקרב ערבים לעומת יהודים. אצל נשים שיעור התחלואה בסרטן השד גבוה יותר אצל יהודיות לעומת ערביות (פי 1.5).
• אחוז הערבים המדווחים על מצב בריאות טובה נמוך מאחוז היהודים.
• באוכלוסייה היהודית, חילונים עישנו פי 2.3 מהחרדים, באוכלוסייה הערבית, אחוז המעשנים יורד בהדרגה ככל שעולה מידת הדתיות.
• כשליש מהיהודים עוסקים בפעילות גופנית במידה המומלצת. מספרם יורד בהדרגה ככל שעולה מידת הדתיות. 25.9% מהערבים החילונים עסקו בפעילות גופנית, לעומת 18.9% מהדתיים מאוד.
• מכלל המורשים לנהוג אחוז היהודים – 79.6% (יותר מחלקם באוכלוסייה), ואחוז הערבים – 13.6% (פחות מחלקם באוכלוסייה).
• חלקם של הנפגעים הערבים בתאונות דרכים גבוה מחלקם באוכלוסייה.
• משקי בית של יהודים ואחרים נפגעו מעבירות רכוש בשיעורים גדולים יותר ממשקי בית של ערבים.
• ערבים חשו בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד ללכת לבדם באזור מגוריהם בשעות החשכה יותר מיהודים ואחרים (89% לעומת 85%).
• עבירות כלפי הסדר הציבורי היו השכיחות ביותר – הן אצל מורשעים יהודים ואחרים (33.0%) הן אצל מורשעים ערבים (35.5%).

דילוג לתוכן