מה כוללת רשלנות רפואית

התרשלות רפואית : מה נחשב לרשלנות רפואית ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
מימוש זכויות רפואיות. מקור: ויקיפדיה. באדיבות Michael-Lammey-US-Navy-photo-by-Jhi-Scott

מה כוללת רשלנות רפואית ?

רשלנות רפואית היא מעשה או מחדל של גורם מטפל שעשה או לא עשה דבר מה בהיבט הטיפולי אשר היה אמור להעשות או שלא להעשות על ידי גורם מטפל רפואי סביר מומחה בנסיבות אותו עניין, באופן שגרם למטופל נזק כלשהו.
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] מגדירה מה היא רשלנות בכלל כעוולה נזיקית כללית. מתוך גדרי עוולת הרשלנות, ניתן להבין את הבסיסים הקשורים לעוולת הרשלנות הרפואית . כך:

סימן ד' לפקודת הנזיקין : רשלנות

סעיף 35: רשלנות
"עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח-יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.

סעיף 36: חובה כלפי כל אדם
"החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף."

ההגדרה המשפטית של רשלנות רפואית בהיבט המשפטי ובהיבט הפרקטי היא רחבה יותר. ההגדרה של המונח רשלנות רפואית הותוותה על ידי בתי המשפט בישראל באופן רחב יותר והוא כולל שלושה סוגים של תביעות רשלנות רפואית:

1. התרשלות קלאסית- כלומר רשלנות רפואית בטיפול הרפואי עצמו
2. התרשלות בגלל פגיעה באוטונומיה של המטופל
3. התרשלות בגלל העדר הסכמה מדעת

דילוג לתוכן