אחוז המשתתפים בכוח העבודה עלה ל-64%

בקרב הגברים בני 15 עלתה ההשתתפות בכוח העבודה ל-68.1% ובקרב הנשים ל-60.1%

מערכת האתר

עודכן בתאריך

עסקים כלכלה ניהול
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

אחוז המשתתפים בכוח העבודה עלה ל-64%

בקרב הגברים בני 15 עלתה ההשתתפות בכוח העבודה ל-68.1% ובקרב הנשים ל-60.1%

מסקר שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציג נתונים מאקרו כלכליים חדשים אודות תעסוקה בישראל. החל משנת 2018 רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-20,000 בני 15 ומעלה לסקר הכולל את תושבי הקבע של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה והיבטים אחרים של הכלכלה והתעסוקה בישראל. הסקר העלה כי מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באוגוסט 2018 ל-4.084 מיליון נפש. מהם 3.922 מיליון מועסקים וכ-162 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, כ-2.036 מיליון היו גברים (2.030 מיליון ביולי 2018) ו-1.885 מיליון היו נשים (1.870 מיליון ביולי 2018).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-64.0% (לעומת 63.9% ביולי 2018). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה ל-68.1% (לעומת 67.9% ביולי 2018), ובקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה עלה ל-60.1% (לעומת 60.0% ביולי 2018).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-4.0% (לעומת 4.1% ביולי 2018, ראה תרשים 1). אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים הגיע ל-4.1% (ללא שינוי לעומת יולי 2018), ואילו אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-3.8% (לעומת 4.2% ביולי 2018).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 הגיע ל-80.4% באוגוסט 2018 (ללא שינוי לעומת יולי 2018). אחוז זה בקרב הגברים בני 64-25 הגיע ל-84.1% (ללא שינוי לעומת יולי 2018), ובקרב הנשים בנות 64-25 אחוז זה הגיע ל-76.8% (ללא שינוי לעומת יולי 2018).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 הגיע בחודש זה ל-3.4% (ללא שינוי לעומת יולי 2018). אחוז הגברים בני 64-25 הבלתי מועסקים עלה ל-3.6% (לעומת 3.5% ביולי 2018), ואילו אחוז הנשים בנות 64-25 הבלתי מועסקות הגיע ל-3.3% (ללא שינוי לעומת יולי 2018).

מספר המועסקים באוגוסט 2018 הגיע ל-3.922 מיליון נפש, עלייה של 0.6% לעומת יולי 2018. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל עלה ב-0.1% לעומת יולי 2018 (תוספת של כאלפיים מועסקים), ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל עלה ב-2.4% לעומת יולי 2018 (תוספת של כ-21 אלף מועסקים). אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ירד ל-77.0% (לעומת 77.4% ביולי 2018). בקרב הגברים אחוז זה ירד ל-86.1% (לעומת 86.5% ביולי 2018), ובקרב הנשים אחוז זה ירד ל-67.3% (לעומת 67.6% ביולי 2018).

מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) בשבוע הקובע עלה ב-1.6% לעומת יולי 2018 (תוספת של כ-41 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע ירד ב-2.7% לעומת יולי 2018 (ירידה של כ-27 אלף מועסקים). מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בשבוע הקובע עלה ב-4.7% לעומת יולי 2018 (תוספת של כ-13 מועסקים).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-61.5% באוגוסט 2018 (לעומת 61.2% ביולי 2018). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה ל-65.3% (לעומת 65.1% ביולי 2018), ושיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה עלה ל-57.8% (לעומת 57.5% ביולי 2018). בקרב בני 64-25 שיעור התעסוקה הגיע ל-77.7% (ללא שינוי לעומת יולי 2018). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 64-25 ירד ל-81.1% (לעומת 81.2% ביולי 2018), ואילו בקרב הנשים בנות 64-25 שיעור התעסוקה הגיע ל-74.3% (ללא שינוי לעומת יולי 2018).

דילוג לתוכן