חוות דעת רואה חשבון

על מהותו של דו"ח רואה חשבון מבקר

מערכת האתר

עודכן בתאריך

עסקים כלכלה ניהול
מידע ונתונים. מאת: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

אודות חוות דעת רואה חשבון

מה מהותה של חוות דעת חשבונאית? מהו דו"ח רואה החשבון המבקר ? מה הם סוגי דו"חות של רואה חשבון ? כיצד מנוסחת הלכה למעשה חוות דעת של רואה חשבון באופן רשמי והיאך מושפע דו"ח מבקרים מדרישות סטטוטוריות ותקני ביקורת של המוסדות הרלוונטיים וביניהם לשכת רואי החשבון בישראל ?

דוח רואה חשבון הינו דיווח מקיף המהווה תוצאה סופי של פעילות ביקורת חשבונאית של רואה חשבון לגבי דיווחים כספיים של יישות משפטית כלשהי כמו חברה בערבון מוגבל, שותפות או עמותה- יישות מבוקרת. תוצאה זו בדמות דו"ח מוגמר היא הסיכום של תהליך הביקורת החשבונאית של רואה החשבון המבקר ותכליתו של הדו"ח היא להציג לקורא של הדו"ח אישור ביקורתי מהותי באשר לתמונת מצב פיננסית-הונית-תזרימית של היישות המבוקרת.

בשל חשיבות הדו"ח, והיותו אמצעי תקשורת פיננסי חשוב ומשמעותי בין החברה ומבקרה לבין קוראי הדו"ח, נקבע דרישות צורניות המכתיבות מבנה של נוסח אחיד לדו"ח רואה החשבון המבקר.

מבנהו של דו"ח רואה החשבון המבקר מורכב בהתאם לדרישות התקינה בישראל, לפי תקן ביקורת 90 ותקן 99 מכותרת וכן מהפנייה רלוונטית, הוא מכיל פיסקת מבוא המזהה בפני קורא הדו"ח את הדו"חות הכספיים אותם ביקר רואה החשבון וכן מבדלת בין אחריות רואה החשבון המבקר לבים אחריותם של חברי ההנהלה והדירקטורים בגוף שבוקר. כן כולל הפירוט פיסקת השוואה ופיסקת הסתמכות ובהמשך כולל דו"ח המבקרים פיסקה המכונה פיסקת היקף המבהירה את מהותה של הביקורת תוך פירוט תקני הביקורת המקובלים ומטרתה הביקורת שנערכה על ידי רואה"ח בדו"ח.

נוסף על כך כולל דו"ח המבקר פיסקת ביניים, לאחריה פיסקה של חוות הדעת ובהמשך פיסקה אודות תשומת לב נדרשת, במידה ויש היבטים מסוימים שרואה החשבון המבקר מעוניין להסב אליהם את ההתייחסות וביניהן לדוגמה אזהרת עסק חי, התייחסות לפקטור אי וודאות הצגה מחדש או חוות דעת שונה בהשוואה לעבר.

יתרה מכך, כולל דו"ח רואה החשבון המבקר בסיומו תוספות והשלמות לנוסח הדו"ח. פיסקת התוספות לנוסח האחיד מיועדת לספק מענה לספציפיקציות סטטוטוריות ורגולטוריות ייחודיות של גורמים ורשויות ישראלים או בינלאומיים. פסקה זו כולל פירוט לגבי בסיס הדיווח ולדוגמה התייחסות לסוגי הסכומים- בין אם מדובר בסכומים מדווחים (ת"ח 12) או בסכומים מתואמים, וכן התייחסות לבקרה הפנימית המבארת לקורא ד"וח המבקר האם מדובר בדו"ח שלא כולל רכיבי בקרה פנימית או שהוא אכן כולל רכיבי בקרה פנימית ומהותם- לדוגמה ת"ב 103 לפי התקנים PCAOB בארצות הברית או בהתאם לתקנים של לשכת רואי החשבון בישראל בהתאם לרכיבי ביקורת ת"ב 104 . בסיום הדו"ח מיד לאחר מכן יופיע תאריך וכן חתימת רואה החשבון המבקר.

למותר לציין כי דו"ח רואה חשבון מבקר יכול להיות לא חריג דהיינו בהתאם לנוסחו האחיד במבנה דלעיל ולעומת זאת דו"ח זה יכול לכלול שינויים וסייגים מנוסחו האחיד של הדו"ח. במקרים אלו יש שמדובר בשינוים אשר כן משפיעים על חוות דעת רואה החשבון המבקר וביניהם מקרי חו"ד שלילית, חוות דעת מסויגת של רואה החשבון או אף הימנעות של רואה החשבון ממתן חוות דעת. יתכנו מקרים של שוני מנוסחו האחיד של הדו"ח אך כאלה שלא משפיעים על חוות הדעת של רואה החשבון אשר מבקר את היישות המבוקרת- וזאת בדמות הפניית תשומת לב כאמור לעיל.

דילוג לתוכן