שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבריאות הנפש

שאלות בנוגע לקבלת טיפול
לקראת הרפורמה בשירותי בריאות הנפש, מפרסם משרד הבריאות מדריך ובו שאלות ותשובות לגבי הנושא. להלן חלק מהשאלות שפורסמו :

מי זכאי לקבל טיפול נפשי?
כל תושב שזקוק לכך לפי שיקול דעת מקצועי, בכל גיל – זכאי לקבל שירותי בריאות נפש. אין שינוי בזכאות לטיפול . מי שהיה זכאי לטיפול לפני 1.7.15 יהיה זכאי גם לאחר מועד זה.

למי אני פונה כדי לקבל טיפול?
על מנת לקבל טיפול נפשי ניתן לפנות לרופא המשפחה או למוקד קופת החולים (אליה שייכים). פרטים נוספים באתרי האינטרנט של קופות החולים

היכן יינתן הטיפול?
בהתאם להפניית קופת החולים אליה שייכים, הטיפול יינתן במרפאות בריאות נפש של קופות החולים, או במרפאות משרד הבריאות או במרפאות נוספות איתן התקשרה הקופה.

בנוסף, קופות החולים יוכלו להציע שירות על ידי מטפלים עצמאיים, שלא במרפאה לבריאות הנפש. לקבלת פרטים בדבר קבלת הטיפול והסדרי התשלום, יש לפנות לקופות החולים.
מטופל ותיק שביקר בקביעות במרפאה לבריאות הנפש מה יעשה לאחר 1/7/15?
מטופל ותיק ימשיך להגיע לאותה המרפאה, אלא אם הופנה על ידי קופת החולים אליה שייך, למרפאה אחרת מתאימה לצרכיו.
במידה ומעוניין להמשיך במרפאה בה טופל עד אותו מועד, יבקש זאת מקופת החולים.
במידה ומסתייג מהחלטת קופת החולים יוכל לפנות לנציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי *5400.

האם מטופל חדש יכול להגיע לטיפול נפשי ישירות ולא דרך רופא המשפחה?
כל קופה אחראית לקבוע את הסדרי הפניה עבור מבוטחיה כאשר יתכן שההסדרים יהיו שונים מסוגים שונים. לקראת כניסת הרפורמה לתוקף כל הקופות יפרסמו באתרים שלהם את דרכי הפניה המפורטות.

מטופל שנמצא במסגרת שיקומית (הוסטל/דיור מוגן וכד’) – היכן יוכל לקבל טיפול נפשי?
אדם הנמצא במסגרת שיקום זכאי לקבל טיפול נפשי במרפאות לבריאות נפש ברחבי הארץ, בהתאם להסדרים של הקופה בה הוא מבוטח, באופן זהה למי שאינו נמצא במסגרת כזו.

האם מרכזי טיפול יחודיים ימשיכו לפעול?
במסגרת המעקב שמבצע משרד הבריאות, יוודא שמרכזי טיפול יחודיים ימשיכו לפעול גם לאחר 1/7/15. לשם כך הקצה המשרד תקציב יעודי מעבר לתקציב הרפורמה. כל מקרה פרטני יטופל לגופו.

האם הטיפול בבריאות הנפש מותנה באבחנה פסיכיאטרית והאם זה נכון שלא ינתן טיפול למצבי חיים כגון גירושין, אובדן בן משפחה וכו’?
מי שיש לו מצוקה נפשית יקבל טיפול. כדי לטפל יש לדעת ממה האדם סובל. כאשר מצבי החיים מעוררים מצב נפשי של דיכאון או חרדה, הפרעה רגשית או תפקודית, או הפרעה התנהגותית מכל סוג, ינתן הטיפול בהתאם לצורך הנפשי.

למי ניתן לפנות במקרה של תחושת מצוקה נפשית וצורך בטיפול מיידי?
במקרה של מצוקה נפשית וצורך מיידי בטיפול, ניתן לפנות לגורם המטפל או לרופא המשפחה. במידה ואינם זמינים, או במקרי חירום, ניתן לפנות לחדר מיון פסיכיאטרי לקבלת טיפול.
לפי הפירוט שלהלן:
בכל מרכז לבריאות הנפש קיים חדר מיון פסיכיאטרי הפעיל 24 שעות ביממה וניתן לפנות לחדרי מיון אלה ללא צורך בהפניה וללא כל תשלום או השתתפות עצמית. כמו כן, ניתן לפנות לחדרי המיון של בתי החולים הכלליים, בהם נמצאים יועצים פסיכיאטריים, והתשלום הוא בהתאם לכללים המקובלים בפניה לחדר מיון בבית חולים כללי.
האם נפגעי תקיפה מינית ונפגעי טראומה יהיו זכאים לשירות?
כל הזקוק לטיפול נפשי יקבל אותו בהתאם למצבו וצרכיו הטיפוליים.
הטיפול יינתן בהתאם למצב הקליני המצריך טיפול (למשל – דיכאון, תגובת הסתגלות, תגובת דחק וכו’ ) בין אם הגורם למצב זה הוא תקיפה מינית או טראומה או לעניין זה – הגורם אינו ידוע.

משך הטיפול והיקפו

אילו שירותי בריאות נפש כלולים בסל?
בסל נכללים שירותי אשפוז פסיכיאטרי בבתי חולים פסיכיאטרים או במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כללים וכן השירותים המרפאתיים הבאים:
שירותי איבחון, הערכה, ייעוץ וטיפול פסיכותרפויטי, התערבות במשברים, טיפול אישי, משפחתי, קבוצתי, מעקב, תמיכה ואחזקה, וביקורי בית במידת הצורך.
טיפול יום במרפאה.
מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, לאחר בדיקה במרפאה, על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש.
שירות למבוטח המקבל שירות מרפאתי, לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה.
השירותים יינתנו על בסיס שיקולים קליניים ומקצועיים של אנשי המקצוע המטפלים, כבכל מקצועות הרפואה.
האם יוגבל מספר הטיפולים הניתנים בבריאות הנפש?
מספר הטיפולים בבריאות הנפש אינו מוגבל. כל אדם יקבל טיפול נפשי לפי שיקול דעת מקצועי של מטפליו וע”פ צרכיו ומצבו.

האם הטיפולים בתחום בריאות הנפש מוגבלים בזמן?
לא. הטיפולים בתחום בריאות הנפש אינם מוגבלים בזמן. הטיפולים למטופל יינתן בהתאם לשיקולים מקצועיים ובהתאם למצבו של המטופל, ככל שיידרש.

האם המידע עובר לקופת החולים?
בתקופת ההכנה לרפורמה, עד ל 1.7.2015, וכדי לשמור על רציפות בטיפול, מעבירות המרפאות ובתי החולים מידע מינימלי באישור המטופל לקופות החולים על המטופלים שצפויים להמשיך בטיפול גם אחרי 1.7.15.

המידע כולל: מקום הטיפול, מספר ת.ז. ואבחנה בלבד. המידע מאובטח ושמור ע”פ כל כללי הסודיות.
במידה שמטופל אינו מעוניין שמידע אודותיו יעבור לקופת החולים – עליו לבקש שהמידע לא יועבר. יש לקחת בחשבון כי אי-העברת המידע עשויה לפגוע באפשרותו של המטופל להמשיך ולקבל טיפול לאחר יום 1.7.15 באותה מסגרת טיפולית.

לאחר העברת האחריות ב 1.7.2015 לקופות החולים, יועבר מידע באופן סדיר ממסגרות הטיפול לקופות החולים, כמקובל וכנהוג בכל תחומי הרפואה והטיפול שבאחריות קופות החולים, אשר מחוייבות לכל כללי הסודיות והפרטיות של המבוטחים שלהן, בהתאם לכללי החיסיון של מידע רפואי בישראל.