שמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל

שמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל

לענפי התעשייה והחשמל יש חלק מרכזי בפעילות העסקית במשק, אך גם השפעה מזיקה על הסביבה בתחומים שונים. לכן, מתבצעות בהם פעולות רבות לשם שמירה על הסביבה. על מנת להעריך מה הן ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפים אלה, ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס) את סקר “הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2014”. סקרים קודמים בנושא נערכו לשנים 2008, 2010 ו-2012.
מטרות הסקר היו הערכת ההוצאות הכספיות של ענפי התעשייה והחשמל לשמירה על הסביבה – בפעולות לצמצום הפגיעה באיכות האוויר, באיכות המים, באיכות הקרקע וכדומה. הסקר נערך על מדגם של כ-440 חברות מענפי התעשייה והחשמל המעסיקות לפחות 10 שכירים ואשר היו פעילות בשנת 2014.

• ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל הסתכמו בשנת 2014 בכ-3.2 מיליארד ש”ח. מתוכם, עמדו ההשקעות בנכסים קבועים על כ-1.5 מיליארד ש”ח וההוצאות השוטפות על כ-1.7 מיליארד ש”ח, עלייה של 4% משנת 2012.
• בשנים 2014-2008 עלו ההוצאות לשמירה על הסביבה ביותר מ-30% בעיקר בהגנה על החי הצומח והנוף ובטיפול בפסולת.
• ההוצאות לשמירה על הסביבה התרכזו בעיקר בתחום ההגנה על איכות האוויר והאקלים (50%) הטיפול בפסולת (21%) והטיפול בשפכים (19%).
• ההוצאות הגבוהות ביותר על טיפול בשפכים היו בתעשיית מוצרי מזון (12-10) ועמדו על סך 225 מיליון ש”ח.
• השקעות עבור פעולות של פתרון קצה (טיפול בזיהום לאחר שנוצר) היוו ב-2014 כ-87% מסך ההשקעות בסביבה, ורק 13% הושקעו בפעולות של טכנולוגיה נקייה.
• סך ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל בשנת 2014 מהווה 0.31% מהתוצר המקומי הגולמי (תמ”ג) באותה שנה, בדומה לשנים 2010 ו- 2012.
במדינות האיחוד האירופי ממוצע ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה (כולל ענף גז ואספקת מים) בשנת 2012 היה כ-0.4% מהתמ”ג, הנתון בישראל דומה לזה שבנורווגיה, בבלגיה ובאוסטרייה, אך נמוך מהשיעור במדינות כמו סלובניה, וצ’כיה.