מחולל חוות דעת רואה חשבון

מחולל חוות דעת רואה חשבון

כתובת האתר של מחולל הדוחות רואי החשבון :  http://www.roh.co.il 

מידע אודות אתר האינטרנט של אתר דוח רואה החשבון המבקר אתר דוח רואה החשבון המבקר הינו אתר שימושי לרואי החשבון וגורמי מקצוע מומחים העוסקים בביקורת דוחות כספיים. האתר מציע מחולל אוטומטי שיוצר חוות דעת רואה חשבון (הידוע כדוח מבקרים) לשימוש מקצועי בהתבסס על הגדרות מותאמות אישית למאפייניה של הישות המבוקרת,  על פי תקני הביקורת המקובלים בישראל.

במסגרת זו, נדרש מפיק הדוח להזין את פרטי הישות המבוקרת ובין היתר את סוג היישות, התקינה החשבונאית הרלוונטית ליישות (תקינה בינלאומית IFRS או תקינה ישראלית ISRAELI GAAP), סוגי הדוחות להצגה (וביניהם מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על תזרימי המזומנים והדוח על השינויים בהון העצמי), צורת ההתאגדות (לדוגמה חברת בערבון מוגבל, חברה לתועלתו של הציבור, עמותה, שותפות), דוח השוואתי, איחוד דוחות של חברות בנות לרבות נכסים והכנסות שלא בוקרו, נוסחים רלוונטיים להפניית תשומת לב (כמו אזהרת עסק חי, אי וודאות, הצגה מחדש חוות דעת שונה מהעבר), ותוספות לנוסח האחיד בינהן בסיס הדיווח ו בקרה פנימית (כולל ביקורת רכיבי בקרה פנימית וסוג חוות דעת – לא מסויגת או שלילית בשל חולשה מהותית) ועוד.

שירות מקצועי זה מחולל את הדוחות  ללא תשלום, ומאפשר לשמור דוחות בענן לשימוש עתידי.

 

דילוג לתוכן