תנאי שימוש

תנאי שימוש בפורטל הדוקטור – חדשות הבריאות של ישראל

בעמוד זה מפורטים תנאי השימוש בפורטל הדוקטור – חדשות הבריאות של ישראל:

באתר "הדוקטור" אנו רואים חשיבות בערכי כבוד הדדי, נימוס, אכפתיות ותמיכה הדדית, חופש המידע ושמירה על החוק הן ביחסינו עם הגולשים והן בין הגולשים לבין עצמם ונעשה ככל שביכולתנו על מנת לשמור על ערכים חשובים אלה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם מתייחסים כמובן גם לנשים.

השימוש במידע ובשירותים שמציע פורטל הדוקטור- פורטל רפואה ובריאות, מעיד על הסכמת הגולש לתנאי השימוש בו ולפיכך מומלץ לגולש להעמיק ולקרוא תנאים אלה. תנאי השימוש המוזכרים לעיל מיועד להסדיר את היחסים שבין מפעילי האתר "הדוקטור" לבין הגולשים, ולהסביר את התנאים שאותם על הגולש המשתמש באתר, לקבל על עצמו.

מידע אודות מדיניות הפרטיות של פורטל הדוקטור- פורטל רפואה ובריאות, מופיע בעמוד הרלוונטי.

השימוש באתר הינו לצרכים אישיים ופרטיים ואין המשתמש רשאי להשתמש, להעתיק, להפיץ, להדפיס , לשכפל, לתרגם, למכור, לסחור, להפיץ ואו לחלוק את המידע מהאתר בכל דרך ישירה ועקיפה לרבות בפרסום אלקטרוני, הצגת המידע כשסביבו מסגרת FRAME מוסתרת או גלויה מטעם המשתמש, הצגת המידע תוך השמטת או הוספת פרטים או אלמנטים אחרים בו, הדפסה, לתכלית פרטית או מסחרית. השימוש במידע שבאתר לא מיועד לשימוש מסחרי של הגולשים. שימוש שאינו אישי כאמור מצריך אישור בכתב ומראש ממפעילי האתר. תנאי השימוש רלוונטיים לכל סוג של תוכן המוצע באתר, ולשימוש באתר בכל אמצעי שהוא לרבות מחשבים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד, וטלפונים סלולריים.

מפעילי האתר רשאים לערוך במידע ובמערכות האתר פעולות לפי שיקול דעתם הבלעדי ולא תהיה לגולש שום זכות וטענה בנוגע לכך לרבות בדבר תקלות באתר, וכן לגבי קיומה של זכות המפעילים לערוך במידע כל שינוי וכן לשנות את מבנה האתר, עיצובו, מאפייניו, לרבות הפסקת פעילות חלקית או מלאה שלו.

המידע באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת, ייעוץ או טיפול מכל סוג שהוא. כל שימוש ישיר או עקיף בתכני האתר מותנה בכך שהמשתמש מודע לכך שהוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי מפעילי האתר כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מצהיר כי  ברור לו שאין לאתר אחריות כלפי המשתמש בנושא שימוש באתר, ועליו להמנע מלעשות שימוש במידע שבאתר או להסתמך עליו מכיוון שהמידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין מפעילי האתר אחראים לכל מידע בכל תחום המוצג בו, לרבות לאמיתותו, דיוקו, השפעתו ואחריות השימוש בו.

המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שימוש באתר המהווה פעולה אסורה או בלתי חוקית, לרבות פגיעה בזכויות יוצרים של מפעילי האתר או של כל גורם אחר, לרבות העלאת תכנים פוגעניים, משמיצים, מפרי זכויות יוצרים וזכויות קנייניות אחרות, בלתי חוקיים, פורנוגרפי, הנוגע להטעייה צרכנית, הנוגע לזיהוי קטינים או לזיהוי בגירים ללא רשותם, פוגעניים, גזעניים, מסיתים, מפלים, שקרי, מבזה, מסולף, מוציאי לשון הרע, פעולות להפצת תוכן בעל אופי מסחרי- פרסומי שיווקי שלא ברשות מפורשת ובכתב ממפעילי האתר, פעילויות חדירה לאתר, פעולות רשלניות ומזיקות, הפעלת תוכנות, יישומים ואמצעים אחרים על מערכות המידע והתכנים שבו, לשם העתקה, סריקה או חדירה, ואחרים. המשתמש מצהיר כי הוא יישא באחריות המלאה להשלכות פעילותו באתר אשר עלולות להיגרם לו עצמו, ולנזקים כלפי המפעילים של האתר ולנזקים כלפי צדדים שלישיים כלשהן וכי לא תחול על מפעילי האתר כל אחריות ישירה או עקיפה לנזק ישיר או עקיף של הגולש באתר וכל שימוש באתר הינו על אחריות הגולש בלבד. יתר על כן, המשתמש מתחייב לשפות ואו לפצות את האתר, מפעיליו, עובדיו וכל גורם אחר הקשור אליו בגין כל נזק שייגרם בגין פעילותו באתר.

המידע באתר, מוגן בזכויות יוצרים של מפעילי האתר או גורמים מורשים אחרים, ובכפוף לכל דין ואין לעשות במידע שבאתר כל שימוש, לרבות הטמעת קישורים לתכנים כגון סרטונים של צדדים שלישיים המופיעים באתר, אלא לאחר הרשאה בכתב מראש מטעם מפעילי האתר.

אתר הדוקטור מקדם בברכה את חופש הביטוי ואפשרות השיתוף של הגולשים. לגולשים מוצעת אפשרות לשלוח תכנים לפרסום באתר, במדוריו השונים לרבות פורומים, צ'אטים, תגובות, הצעות לשיתוף תוכן, מידע, חוות דעת, ביקורות ועוד. עם זאת, העברת תכנים לפרסום באתר, לא מקנה לגולש זכות לדרוש ממפעילי האתר שהמידע שהועבר לפרסום באתר, אכן יתפרסם באתר, ואם פורסם, אינה מקנה זכות לדרוש שמידע זה ימשיך להיות מפורסם באתר. כאמור, מפעילי האתר מקדמים את ערכי חופש הביטוי, אולם שומרים לעצמם את הזכות לבדוק ולהחליט, תוך שימוש בשק"ד וללא הפעלת ביקורת משפטית, האם להעלות או להמשיך לפרסם תכנים של הגולשים המנצלים לרעה את אפשרות הפרסום ולבצע פעילויות המפירות חוק, פוגעניות, מזיקות, בוטות או גסות, או כאלה הפועלות לשיווק ישיר או עקיף של מוצרים ושירותים, ללא הסכמת מפעילי האתר.

בנוסף, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להעלות את התכנים לאחר עריכתם (לרבות הסרת חלקים מהם), לפי שיקול דעתם הבלעדי, ככל שהדבר מתבקש.

הגולש מסכים בזאת לכך שכאשר הוא שולח תוכן לפרסום באתר, הוא מאשר בפעולת המשלוח למפעילי האתר שהוא בעל הזכויות בתוכן זה ורשאי למוסרו ואו להעבירו כדין, וכן כי במשלוח זה  הוא מאשר למפעילי האתר לעשות בתוכן שימוש המהווה רשיון שימוש ללא תשלום, בלתי מוגבל בזמן או באמצעים, לעשות בו כל שימוש לרבות העתקה, הפצה, הצעה לציבור, עריכה, תרגום, בכל אמצעי טכנולוגי, שירות, דרך תקשורת, מדיה ומדיום כולל בספרים, כתבי עת, עיתונים, אתר אינטרנט זה או אחרים, מדיות דיגיטליות ומכניות כאלה ואחרות , ארכיונים ועוד.

יתר על כן, פרסום תכנים באתר, שנשלחו על ידי הגולש ופורסמו אינם משקפים את דעתם של מפעילי האתר בנושאים אלו.  טרם משלוח חומרים, על הגולש חלה אחריות מלאה להשלכות של המידע שנשלח על ידו לאתר, ולהקפיד שהמידע אינו מפר חוקים, פוגעני, שקרי, מטעה, מזיק, מבזה, מוציא לשון הרע, מסית, גזעני, מפלה שלא כדין, מגלה מידע אודות קטינים או אודות בגירים ללא רשותם, מפר זכויות קנייניות, משווק שלא ברשות, וכיו"ב כאמור וזאת בין אם המידע נשלח באופן המזהה אותו בפרטיו, ובין אם לאו, והכלל בכפוף לכל דין.

יצירת קישורים אל עמודי האתר הינה מותרת ובלבד שהקישור הוא אל עמוד ספיציפי באתר ומציג אותו כפי שהעמוד מופיע באתר עצמו, ללא החסרת מידע, תוספות או שינויים בו. אולם אין ליצור קישור אל האתר, מאתרים המפעילים תוכנות ויישומי מחשב מזיקים, המכילים תכנים פורנוגרפיים, גזעניים, מפלים באופן אסור, מסיתים, מוציאי לשון הרע או הפועלים בניגוד לחוק בדרכים אחרות.

מבלי לפגוע באמור לעיל, כל הפרה של תנאי השימוש מעניקה למפעילי האתר לדרוש ממפר התנאי לחדול מיד מביצוע בפעולה המנוגדת לתנאי השימוש מבלי שלמשתמש תהיה כל תביעה או טענה בנושא כלפי מפעילי האתר ובנוסף, מעניקה למפעילי האתר אפשרות להפעיל כל סעד חוקי לרבות דרישה להעמדה לדין, הגשת תביעה פלילית ואו אזרחית, דרישת שיפוי או פיצוי כלפי המשתמש, בכפוף לכל דין.

כל פנייה בנושאים אלה יש לעשות לטלפון 050-7332500 או במייל או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

דילוג לתוכן