מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

כללי

באתר "הדוקטור" חשוב לנו לנהוג בכבוד מירבי לפרטיותם של המשתמשים באתר. מאחר ואתר זה מכבד את פרטיות המשתמשים בו, החליטה הנהלת האתר לפרסם את המדיניות שלה בנוגע להגנת פרטיות בו. אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לעמוד במדיניות זו, ובכפוף לשמירת כל דין.

המדיניות המובהרת מטה לרבות התנאים המוזכרים בה, מיועדים להסביר אודות נוהגי האתר בנוגע לפרטיותם של המשתמשים בו, אופי השימוש במידע שנמסר למפעילי האתר מהמשתמשים או מידע שנאסף אודותיהם במהלך השימוש.

שינויים במדיניות

מפעילי אתר "הדוקטור" רשאים לבצע שינויים, עריכה, שכתוב או שינוי של מדיניות הפרטיות של האתר. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים בנוגע לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים אנו נפרסם בנושא זה הודעה למשתמשים בדף הבית של האתר.

המידע והשימוש בו

במהלך השימוש של הגולשים באתר "הדוקטור" נאסף מידע שונה לגבי המשתמש, טיב גלישה, נתונים טכניים ואחרים המזהים את הגולש או שאינם מזהים את הגולש באופן אישי,מידע סטטיסטי, עמודים שנצפו, כתובת הIP ממנה הגיע הגולש לאתר, הצעות ו\או מוצרים ו\או שירותים שאותם הוא קנה או שבהם הוא השתמש במהלך שהותו באתר, מידע שהשאיר באופן פעיל, מידע אודות פרסומות מסחריות ואחרות ונושאים בהם הוא מתעניין בהקשר זה, מוצרים שאותם הוא מעוניין לקנות או למכור, עמודים סטטיים או דינמיים אשר בהם השתמש המשתמש, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, לרבות כניסה באמצעות שם משתמש קיים של מערכת מורשת באתר, אמצעי תשלום אשר המשתמש השתמש בהם במישרין או בעקיפין באתר ועוד. המשתמש אשר נכנס אל האתר וגולש בו לא חייב למסור מידע לגביו אך בבחירתו של המשתמש לגלוש באתר הוא מסכים לאיסופו של המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות הדין. שירותים מסוימים מצריכים העברת מידע מסוים, חלקי או מלא אודות המשתמש ובמידה והמשתמש בוחר שלא להעביר מידע זה, ייתכן כי הוא לא יוכל לגלוש באתר "הדוקטור" ולהנות משירותיו. מערכת אתר "הדוקטור" שומרת חלק מהמידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות וכן כל פי הדין. שמירת המידע וכו' כאמור מיועדת לצורך מטרות אלה ואחרות:

  • כדי שימוש של הגולש בשירותים כאלה ואחרים באתר ובהם לדוגמה תגובות למידע שהועלה לאתר, שאלות ומידע בפורומים, הצעות, רכישות ומכירות, מבצעים ופעילויות שונות המוצעות באתר.
  • כדי לערוך באתר "הדוקטור" העשרה, שיפורים, תפעול ופיתוח של תכנים ושל שירותים ותוכן באתר, כולל לצורך בחינה של מאפייני והרגלי הגלישה ומידע נוסף שיכול לסייע בשיפור התכנים באתר, טיב הגלישה בו, שירותיו, המבנה שלו והשימושיות של האתר להגברת שימושיות, נגישות ונוחות עבור המשתמש, וכן כדי להציע לגולש ביעילות מידע, שירותים והצעות שיהיו ייחודיים ויותאמו באופן אישי וספציפי לצרכים המיוחדים ולהעדפות שלו או כאלה שמותאמים למשתמשים בעלי מאפיינים מסוימים שמשתמשים באתר. במקרים רבים המידע לא מזהה גולשים ספיציפיים בצורה אישית וניתוח המידע הוא רק סטטיסטי ותוכני.
  • כדי לפרסם מידע שיאפשר קנייה של שירותים או של מוצרים באתר וכן כדי לפרסם מודעות ותכנים המיועדים לשווק מוצרים או שירותים שונים.
  • כדי להתאים לכל גולש באופן ייחודי מודעות פרסומיות על פי תחומי העניין הספציפיים. ייתכן ומפעילי האתר או המפרסמים באתר יאספו בדרכים שונות את המידע הזה, כולל פרטים שהגולש משאיר באתר באופן אקטיבי.
  • כדי לאסוף מידע, לנתח, למסור מידע סטטיסטי, תוכני ואחר שימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אך זאת באופן שלא יזהה את המשתמש באתר "הדוקטור" באופן אישי.
  • כדי לפנות אישית אל הגולש על מנת לפרסם  מידע, תוכן, שירות או מוצר או במקרי הצורך או בהתאם לדרוש על פי החוק והדינים או כדי לפנות לגולש אם תופר הוראה כלשהי ממדיניות הפרטיות או הסכם השימוש באתר או יופר תנאי אחר שנכתב באתר ביחס לשירותים או מידע בו השתמש הגולש או במקרה של מחלוקת, קושי, בעיה או צורך אחר בפנייה אל הגולש.
  • כדי לאפשר למפעילי האתר לשנות- להרחיב או לצמצם, לבטל או ליצור שירותים ותכנים קיימים או חדשים.
  • כדי לממש מטרות אחרות אשר יתוארו במדיניות הפרטיות הזו או בתנאי שימוש אחרים באתר "הדוקטור" אשר יעודכנו מזמן לזמן, לפי הצורך.

מפעילי אתר "הדוקטור" מחויבים לנהוג בגולשים בכבוד, ולכן רואים עצמם מחויבים לנהוג בכל המידע שנאסף לגבי משתמשי האתר לפי הוראותיו של כל חיקוק ודין בישראל.

מפעילי האתר יוכלו להעביר לצדדים שלישים כלשהם, בכפוף להוראות כל דין, את פרטיו האישיים של המשתמש, ואת המידע והמאפיינים שקשורים אליו ולפעילותו באתר במקרים שונים וביניהם מקרים בהם יועבר למפעילי האתר צו שיפוטי למסירת פרטי הגולש לצד שלישי כלשהו, מקרים בהם ביצע המשתמש פעולות בניגוד לחוק, לדין או במקרים בהם קיימת מחלוקת משפטית בין מפעילי האתר לבין המשתמש באופן שמצריך את חשיפת פרטיו, או במקרים בהם פעל המשתמש בניגוד להוראות השימוש באתר, במקרים שבהם נדרשת פנייה אישית למשתמש לצורך השלמת תהליך זיהויו בעת שהוא רכש מוצרים או שירותים שהוצעו על ידי צדדים שלישיים באתר "הדוקטור", במקרה של העברת או מכירת פעילות הגוף המפעיל את האתר, לצד ג' כלשהו או במקרי מיזוג עם צד שלישי, ובתנאי שאותו צד שלישי יהיה מחויב לקיים את הוראות מדיניות הפרטיות כלפי המשתמש.

מפעילי האתר זכאים להתיר כניסה לאתר כולו או חלקים בו, רק למשתמשים שנרשמו באמצעות העברת מידע מזהה אודות ופרטים נוספים, לפי שיקול דעתם. הימנעות מרישום ומתן המידע הנדרש ו\או עדכונו, עשוי למנוע גלישה בחלקים אלה באתר.

מפעילי האתר רשאים למנוע שימוש מכל משתמש באתר במקרה של מסירת מידע חלקי, כוזב או לא מדויק, בעת רישום, במקרה של העדר אפשרות זיהוי הגולש, במקרי הפרות חוק על ידי הגולש ובמקרים של שימוש לרעה באתר, או במקרה של הפרת תנאי השימוש בו.

אבטחת מידע– מפעילי האתר פועלים לפי נהלי אבטחת מידע מקובלים ונוקטים אמצעים סבירים למניעת חדירה לא מורשית למאגרי המידע ולמערכות האתר. ואולם, בהעדר אפשרות למניעה מוחלטת של חדירה לאתר ומאגריו מובהר בזאת כי במידה ויחולו נזקים למשתמש באתר בשל חדירה כזו, אין למפעילי האתר כל אחריות לפיצוי או שיפוי בנושא והמשתמש מוותר בזאת על טענות ותביעות כלפי מפעילי האתר.

בנוסף לאמור לעיל, מפעילי האתר רשאים לעשות כל שימוש אחר במידע שנמסר על ידי הגולש, אשר הינו בכפוף לחוק, בהתאם להסכמות שנתן הגולש.

עוגיות

בדומה לפעילות אתרים רבים ברשת האינטרנט, גם אתר "הדוקטור" משתמש בעוגיות (Cookies"") וזאת לצרכי פעילותו, לרבות לצורך איסוף מידע אודות השימוש של הגולש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכיו ולהעדפותיו של הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.

מערכות האתר יוצרות באמצעות תוכנת הדפדפן, קבצי 'עוגיות', הנשמרות בכונני המידע של משתמשי האתר. קבצים אלה מאוחסנים בתיקיות המחשב כתלות במערכות הפעלה של המחשב וסוג הדפדפן של המשתמש. כך לדוגמה בתיקייה Temp Internet Files או בתיקיית cookies. בקבצים אלה מצוי מידע אודות אופי הגלישה של המשתמש באתר זה ובאתרים אחרים. גולש המעוניין למנוע יצירת עוגייה מעין זו, נדרש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו ובכך לא לאפשר איסוף נתונים לגביו ובנוסף יוכל להפעיל פקודת מחיקת של קבצי העוגיות שכבר קיימים במחשב.

פרסומות באתר

מערכת אתר "הדוקטור" מפעילה מערכת של פרסומות ואמצעים שיווקים באמצעות גורמים חיצונים ובאמצעות מערכת פרסום עצמאית. במהלך פעילות זו יתכן והמשתמש באתר יקבל הצעות של תכנים, שירות, מידע רגיל או שיווקי וכן פרסומות אשר לגביהן נאסף מידע לגבי העדפותיו ומאפייניו של המשתמש, וזאת בין היתר על ידי שתילת עוגיות Cookies במחשבו. איסוף המידע מיועד בין היתר לשם התאמת פרסומות, אנליזת הרגלים ומאפיינים וניתוח צרכים. אם המשתמש רוצה למנוע פעילות כזו עליו לפעול כדי למנוע איסוף מידע כזה באמצעות חסימת שימוש בעוגיות, סינון, עד כדי הימנעותו מגלישה בחלקים באתר הכוללים פרסומות או הימנעות מגלישה באתר.

כמו כן, המערכת עשויה להתיר לצדדים שלישיים שאינם מערכת אתר ה"דוקטור" להפעיל ולנהל את  מערכת הפרסומות באתר ומערכי תוכן ושירותים. ולפיכך, במהלך פעילות זו יתכן והמשתמש באתר יקבל הצעות של תכנים, שירות, מידע רגיל או שיווקי וכן פרסומות מטעם מפרסמים חיצוניים אשר אוספים מידע לגבי העדפותיו ומאפייניו של המשתמש, וזאת בין היתר על ידי שתילת עוגיות Cookies במחשבו. איסוף המידע מיועד בין היתר לשם התאמת פרסומות, אנליזת הרגלים ומאפיינים וניתוח צרכים. איסוף מידע זה, כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים ו\או מפרסמים אלו ואיננה קשורה למדיניות אתר "הדוקטור". במידה והמשתמש רוצה למנוע פעילות כזו מטעם גורמים שלישיים, עליו לפעול כדי למנוע איסוף מידע כזה על ידי גורמים שלישיים אלו לרבות מפרסמים, עד כדי הימנעותו מגלישה בחלקים באתר הכוללים פרסומות או הימנעות מגלישה באתר.

הוראות חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 אדם זכאי לעיין במידע אודותיו, לבקש למוחקו או לעדכנו, במידה ומידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או כדרך אגב, כפוף לחוק זה ולכן גם מוכפף לכל זכויות ודרישות הגולש, בהתאם לדין. יתר על כן, באם נעשה שימוש במידע לשם פניה למשתמש, הוא מורשה לפי החוק להורות למפעילי האתר למחוק את שמו ממאגר מידע זה.

כל פנייה בנושאים אלה יש לעשות לטלפון 050-7332500 או במייל או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

דילוג לתוכן